• Outplacement Ucare

    Ucare Outplacement

    Ben ik verplicht om outplacement aan te bieden?

Ben ik verplicht om outplacement aan te bieden?

 

Sinds de invoering van het eenheidsstatuut zijn er verschillende stelsels waarbinnen een werkgever verplicht is om outplacement aan te bieden. Het recht op outplacement geldt zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers uit de privé- en de overheidssector. Er is geen outplacement voorzien voor de ontslagen werknemers met als ontslagreden: dringende reden of zware fout.

Werknemers die niet meer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt na het einde van hun opzeggingsvergoeding, of van de periode gedekt door hun opzeggingsvergoeding hoeven geen voorstel tot outplacement te ontvangen. Concreet zijn dit de werknemers die op dat moment de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben.

1. ALGEMEEN STELSEL: Vanaf 1 januari 2014 moet een werkgever (privésector of publieke sector) die de voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigt hem verplicht een voorstel tot outplacement aanbieden indien de opzegtermijn of opzegvergoeding van deze persoon ten minste 30 weken bedraagt.

2. SPECIFIEK STELSEL: Alle werkgevers zijn verplicht outplacement volgens CAO82bis aan te bieden aan een ontslagen werknemer die voldoet aan volgende voorwaarden:

  • 45 jaar zijn of ouder op moment van betekening van het ontslag,
  • minstens 1 jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben in het bedrijf,
  • een opzegvergoeding of opzeggingstermijn hebben van minder dan 30 weken,
  • niet ontslaan zijn wegens dringende reden of medische overmacht,
  • minstens halftijds (> 50%) ingeschreven zijn in het bedrijf.

3. BIJ COLLECTIEF ONTSLAG: Wanneer een onderneming besluit over te gaan tot een collectief ontslag of herstructurering is het KB van April 2009 van toepassing. De werkgever dient binnen dit kader een vrij duidelijk omschreven procedure met rapporteringen en bepaalde rechten en verplichtingen te volgen. De ontslagen werknemers worden ondergebracht in een speciaal opgerichte tewerkstellingscel met de daaraan verbonden rechten en plichten.

Binnen dit kader is de werkgever ook verplicht om outplacement aan te bieden. Voor de min 45 jarigen een traject van 30 uren gespreid over 3 maanden en voor de plus 45 jarigen een traject van 60 uren gespreid over 6 maanden.

Ucare heeft een ruime kennis en ervaring inzake herstructureringen en kan de HR-dienst ondersteunen met gericht advies en begeleiding.

 

OutplacementoorstelOutplacementcoach