• Outplacement Ucare

    Ucare Outplacement

    Wat is outplacement?

Wat is outplacement? U krijgt snel en duidelijk antwoord.

 

Outplacement is een vorm van professionele begeleiding die een werknemer aangeboden krijgt bij een ontslagsituatie. De werkgever biedt de werknemer een outplacementvoorstel aan, zodat de werknemer verder kan met zijn of haar (professionele) toekomst.

 

Wie heeft er recht op outplacement?

Sinds de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut (geldig vanaf 01/01/2014) zijn er nieuwe wettelijke bepalingen omtrent outplacement.

> Het algemene stelsel van outplacement hanteert als criterium inzake recht hebben op outplacement de opzegtermijn van de werknemer.
> Daarnaast blijft ook de vorm van outplacement volgens cao82bis en gericht op plus 45 jarigen bestaan als het specifiek stelsel.
> Los van de verplichte vormen van outplacement voor bepaalde doelgroepen, leeftijdscategorieën of bij herstructureringen of falingen blijft vrijwillig outplacement natuurlijk ook steeds een mogelijkheid.

 

Als werkgever kan u binnen deze verplichte en vrijwillige vormen van outplacement steeds zelf kiezen uit 3 formules van outplacement: collectief, individueel of hybride.

 

OutplacementoorstelOutplacementcoach

 

 

 

 

 

 

 

Waar heeft uw werknemer recht op?

Het recht op outplacement geldt zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers uit de privé- en de overheidssector. Er is geen outplacement voorzien voor de werknemers ontslagen om dringende reden of zware fout. Werknemers die niet meer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt na het einde van hun opzeggingsvergoeding, of van de periode gedekt door hun opzeggingsvergoeding hoeven geen voorstel tot outplacement te ontvangen. Concreet zijn dit de werknemers die op dat moment de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben.
Vanaf 01/01/2014 wordt er dus een onderscheid gemaakt tussen het “algemeen stelsel” en het “specifiek stelsel” van outplacement.

 

Algemeen stelsel van outplacement

Vanaf 1 januari 2014 moet een werkgever (privésector of publieke sector) die de voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigt hem verplicht een voorstel tot outplacement aanbieden indien de opzegtermijn of opzegvergoeding van deze persoon ten minste 30 weken bedraagt. In de procedure wordt echter een onderscheid gemaakt tussen een “ontslag met verbrekingsvergoeding” of een “ontslag met te presteren opzegperiode“.

 

Bij een ontslag met een verbrekingsvergoeding van ten minste 30 weken heeft de werknemer recht op:

> een opzegvergoeding van minstens 30 weken waarvan 4 weken worden afgetrokken om gebruikt te worden voor een outplacement.
> een outplacementbegeleiding van 60 uren over een periode van maximaal 12 maanden, met een waarde van 1/12 van het jaarloon van het kalenderjaar voorafgaand aan het ontslag. De wettelijke minimumwaarde van dit outplacementpakket bedraagt 1800 €uro en de maximumwaarde bedraagt 5500 €uro.

 

Als werkgever dient u binnen de 15 dagen na betekening van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de werknemer alleen per aangetekend schrijven een geldig outplacementaanbod te doen. Dit voorstel dient te voldoen aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten.

 

De werknemer beschikt dan over een termijn van 4 weken om al dan niet schriftelijk akkoord te gaan met het outplacementvoorstel. Indien de werknemer een geldig aanbod van outplacement afwijst, is er een verlies van de 4 weken vergoeding die overeenstemt met de waarde van het outplacement voor de werknemer.

 

Bij een ontslag met te presteren opzegperiode van ten minste 30 weken heeft de werknemer recht op:

 

> een opzeggingstermijn van minstens 30 weken.
> een outplacementbegeleiding van 60 uren over een periode van maximaal 12 maanden. De tijd die wordt besteed aan de outplacementbegeleiding wordt aangerekend op het sollicitatieverlof.

Als werkgever dient u binnen de 4 weken na betekening van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dus in het begin van de opzeggingstermijn de werknemer per aangetekend schrijven een geldig outplacementaanbod doen. Dit voorstel dient te voldoen aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten.

De werknemer beschikt dan over een termijn van 4 weken om al dan niet schriftelijk akkoord te gaan met het outplacementvoorstel van zijn werkgever. De werknemer mag van bij de aanvang van zijn opzegperiode wekelijks maximaal 2 keer outplacement volgen. De totale tijdsduur per week is maximaal 1 werkdag.

 

Specifiek stelsel van outplacement

Het stelsel van outplacement via CAO82bis is ook naast het algemene stelsel blijven bestaan.
Alle werkgevers zijn verplicht outplacement volgens CAO82bis aan te bieden aan een ontslagen werknemer die voldoet aan volgende voorwaarden:

> 45 jaar zijn of ouder op moment van betekening van het ontslag,
> minstens 1 jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben in het bedrijf,
> een opzegvergoeding of opzeggingstermijn hebben van minder dan 30 weken,
> niet ontslaan zijn wegens dringende reden of medische overmacht,
> minstens halftijds (> 50%) ingeschreven zijn in het bedrijf.

Ook binnen het kader van het specifiek stelsel kan de werkgever steeds zelf kiezen en beslissen uit 3 formules van outplacement (individueel, collectief of hybride).

 

Opgelet! Indien een ontslagen werknemer die minder dan halftijds werkte in het bedrijf of die niet meer beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, zelf proactief vraagt naar een outplacementbegeleiding moet de werkgever toch een aanbod doen.

 

In de procedure dient er echter een onderscheid gemaakt te worden tussen een “ontslag met verbrekingsvergoeding” of een “ontslag met te presteren opzegperiode“.

 

Bij een ontslag met verbrekingsvergoeding heeft de werknemer recht op een outplacementbegeleiding van 60 uren over een periode van maximaal 12 maanden. Als werkgever dient u binnen de 15 dagen na betekening van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de werknemer alleen per aangetekend schrijven een geldig outplacementaanbod te doen. Dit voorstel dient te voldoen aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten. De werknemer heeft 30 dagen om al dan niet dit voorstel tot outplacement te aanvaarden.
Indien u als werkgever geen geldig outplacementvoorstel doet aan de werknemer zal er een boete volgen.

Indien de werknemer een geldig aanbod van outplacement afwijst kan hij/zij geschorst worden in de werkloosheidsuitkering.

 

Bij een ontslag met te presteren opzegvergoeding heeft de werknemer recht op een outplacementbegeleiding van 60 uren over een periode van 12 maanden. Als werkgever dient u binnen de 15 dagen na betekening van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of op het einde van de te presteren opzeg de werknemer per aangetekend schrijven een geldig outplacementaanbod te doen.
Dit voorstel dient te voldoen aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten. De werknemer heeft 30 dagen om al dan niet het voorstel tot outplacement te aanvaarden. Indien u als werkgever geen geldig outplacementvoorstel doet aan de werknemer zal er een boete volgen. Indien de werknemer een geldig aanbod van outplacement afwijst kan men geschorst worden in de werkloosheidsuitkering.

 

OutplacementoorstelOutplacementcoach

 

 

 

 

 

 

 

Wat levert outplacement op?

Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een werknemer kan als onaangenaam worden beschouwd en is dikwijls geen eenvoudige opdracht voor een werkgever. Er komen allerlei zaken bij kijken, van emoties tot het gehele juridische aspect. Outplacement voorziet u van overzicht en biedt ondersteuning aan betrokken partijen, zowel werkgevers als werknemers. U ontvangt met outplacement de volgende voordelen:

Administratie is geregeld: Outplacement zorgt ervoor dat uw administratie netjes geregeld is. Alles wordt netjes in een dossier verwerkt. Dit dient tegelijkertijd als archief waarin allerlei belangrijke en waardevolle informatie staat. Zo heeft u altijd rechtsgeldige documenten achter de hand waar u op terug kan vallen. Zo is er altijd duidelijkheid tussen werkgever en werknemer.

U voldoet aan uw juridische plicht: Op het moment dat uw werknemer aan de voorwaarden voldoet, bent u verplicht een outplacementvoorstel te doen. Dit is onderdeel van uw wettelijke verplichtingen. Wij ondersteunen door samen met u te doen welke stappen u moet zetten om volledig verantwoord bezig te zijn.

U geeft een signaal af naar uw werknemers: Naast het feit dat het verplicht is om een outplacementvoorstel te doen aan werknemers die aan de voorwaarden voldoen, geeft u het signaal af dat u een betrokken en sociale werkgever bent. Doordat u een outplacement aanbiedt, geeft u een ontslagen werknemer uitzicht op een nieuwe job.

Een helder toekomstbeeld: Overzicht en duidelijkheid staan centraal bij Ucare. U weet te allen tijde waar u aan toe bent. Welke stappen worden er genomen? Zijn er nog onduidelijkheden voor u? U krijgt antwoord op al uw vragen.

Kostenbesparend: U voorkomt een aantal kostenposten doordat u een outplacementtraject aanbiedt. Het is wettelijk verplicht om outplacement aan te bieden aan werknemers die aan de voorwaarden voldoen. Samen met u zorgen wij ervoor dat u netjes en verantwoord handelt. Hierdoor bespaart u eventuele juridische kosten, omdat alles keurig wordt afgehandeld.

Het publieke imago: Wanneer u zich bekommert om uw werknemer, laat dit zien aan de buitenwereld dat u betrokken bent bij uw werknemers. Dit zorgt voor een positief imago en heeft ook effect op klanten, potentiële werknemers, partners …

 

Verplicht outplacement

Dit is het wettelijk opgelegd outplacement. De wet voorziet drie types van outplacement:
de algemene regeling van outplacement
de specifieke regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar
de specifieke regeling van outplacement in het kader van een activerend beleid bij herstructureringen

 

Vrijwillig outplacement

Voldoet uw ontslagen werknemer aan geen van alle voorwaarden, dan kan u ook steeds vrijwillig outplacement aanbieden. Zo geeft u als werkgever een positief signaal naar uw werknemers en relaties. We bespreken graag met u alle mogelijkheden.

 

Herstructurering

Een specifieke reglementering regelt outplacement bij herstructureringen. In dat geval moet outplacement aan alle werknemers worden aangeboden, ongeacht hun leeftijd en hun anciënniteit (met uitzondering van de werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, waarvoor in een vrijwillig outplacement wordt voorzien).Dit outplacementvoorstel dient eerst wettelijk te worden goedgekeurd door de Minister van Werk.

Nadat het voorstel via allerlei wettelijke en juridische weg is geaccordeerd, krijgt de werknemer een outplacementvoorstel.

In dit aanbod staat het volgende:
> Is de werknemer jonger dan 45 jaar? Dan moet hij of zij minstens gedurende de eerste 3 maanden dat de werknemer staat ingeschreven in de tewerkstellingscel, 30 uur outplacementbegeleiding ontvangen.

> Is de werknemer ouder van 45 jaar? Dan moet hij of zij minstens gedurende de eerste 6 maanden dat de werknemer staat ingeschreven in de tewerkstellingscel, 60 uur outplacementbegeleiding ontvangen.

 

Het aantal uren outplacement dient te worden aangeboden door een begeleider die door de bevoegde arbeidsbemiddelingsdienst wordt aangeboden. Ucare is uw erkende partner!

Meer informatie ontvangen?

Bellen vanuit België : 011 28 00 50
Bellen vanuit buitenland : 0032 11 28 00 50
outplacement@ucare.be
www.ucareoutplacement.be